آیا نگران انتقال کرونا هستید؟

یکی از نگرانیهای این روزها انتقال بیماری کووید19 میباشد.

در این مرکز تدابیری را جهت رعایت هرچه بیشتر پروتکلهای بهداشتی اتخاذ کرده ایم که به این شرح میباشد:

در ابتدای درب ورودی پد مخصوص ضدعفونی کفش قرار داده شده است که این پد آغشته به موارد مورد تایید وزارت بهداشت جهت از بین بردن ویروس کرونا میباشد. دیسپانسرهای ضدعفونی دست در محل پذیرش و همچنین ورود به اتاقهای اکسپوز قرار گرفته است.

قبل از ورود بیمار جدید تمام سطوح ضدعفونی شده و سپس پوشش یکبار مصرف بر روی دستگیره درها ، کلید اشعه و دستگاه کشیده میشود. سپس پیشبند یکبار مصرف به بیمار پوشانده شده و روی آن روپوش یا یقه سربی بسته میشود . پس از اتمام کار تمام پوششها خارج شده و دور انداخته میشود و اتاق برای پذیرش بیمار جدید آماده میگردد.