smile

امروزه شاخصهای زیبایی تغییر کرده است. اگر در گذشته چشم ها مهمترین نقش را در زیبایی ایفا میکردند ، امروزه داشتن لبخند زیبا فاکتوری مهم به شمار می آید. با معاینات دوره ای دندانها و بررسی رادیوگرافیک در حفظ این منحنی زیبا کوشا باشید.