بازسازی سه بعدی

با توسعه فناوری، استفاده از روش‌های تصویربرداری سه بعدی در دندانپزشکی برای تشخیص و بازسازی سه بعدی فک و صورت گسترش یافته است. شمارش روش‌های تصویربرداری سه بعدی مانند توموگرافی کامپیوتری (CT)، تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) و توموگرافی حجمی دندان برای استفاده از توموگرافی کامپیوتری در دندانپزشکی امکان‌پذیر است.

بازسازی سه بعدی فک و صورت