بازسازی سه بعدی

استفاده از تصاویر بازسازی شده سه بعدی جهت بررسی های قبل از عملهای زیبایی کمک شایانی به پیش بینی تغییرات پس از عمل کرده و بعنوان رکوردی پیش از جراحی شناخته میشود.